NJ Transit Opens New Bus Route Option to Philadelphia