President Obama Address Delegates On Day Three of DNC